Algemene voorwaarden

Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 Creatosaurus: gevestigd te Pijnacker (KvK-nummer: 74741950).

1.3 Klant: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een rechtspersoon met wie Creatosaurus een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Creatosaurus diensten aan deze partij levert.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Creatosaurus en Klant.

1.5 SIDN: de Stichting Internet Domeinnaam Registratie

 

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Creatosaurus zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Alle prijsopgaven door of vanwege Creatosaurus gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Creatosaurus schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2.3 Alle overeenkomsten tussen Creatosaurus en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Klant het door Creatosaurus verstuurde offerte schriftelijk of per e-mail wordt bevestigt.

2.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien partijen deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

2.6 Opgegeven termijnen voor de levering door Creatosaurus van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 — Hosting

3.1 Creatosaurus heeft geen inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de website. Creatosaurus besteed alle hosting en de daarbij behorende voorwaarden uit aan de desbetreffende hostingpartij.

3.2 Indien Klant geen servicecontract aangaat dan draagt Creatosaurus geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. 

3.3 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

 

Artikel 4 — Aansprakelijkheid

1.4 Voor zover Creatosaurus bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan creatosaurus op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

en_GBEnglish